Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden opdrachtgevers en gebruikers
Naast de toepasselijke wetgeving zijn de volgende voorwaarden van toepassing bij de dienstverlening van Bentura.nl. De gebruiker aanvaard de volgende voorwaarden en verklaart hieraan gebonden te zijn door gebruik te maken van de website van Bentura.nl, voorwaarden van derden wijst Bentura van de hand.

Artikel 1 Definities
• In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dienst: de dienstverlening die door Bentura wordt aangeboden door middel van de Website, waarbij opdrachtgevers met Bentura in contact komt om werkzaamheden te laten verrichten.
2. Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de Website.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft om werkzaamheden te laten verrichten door Bentura door gebruik te hebben gemaakt van de Website.
4. Website: Bentura.nl

Artikel 2 Algemeen en toepasselijkheid
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bentura en de Gebruiker.
• Bentura is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of vernieuwen.
• Van deze Algemene Voorwaarden kan worden afgeweken, doch slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Bentura en de Gebruiker zijn overeengekomen.
• Bentura wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand, door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker hiermee akkoord.
• Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden te allen tijde onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid gebruiker
• Bentura.nl zal op de Website bepaalde informatie, gegevens, foto’s, kaarten en diensten verspreiden, die door derden zijn ontwikkeld. Bentura.nl neemt geen deel aan de ontwikkeling hiervan en geeft geen enkele garantie over de geschiktheid, betrouwbaarheid, degelijkheid, juistheid en/of volledigheid van hetgeen wordt verspreid.
• De gebruiker dient zelf de nodige controles op zijn eigen verantwoordelijkheid uit te voeren met betrekking tot informatie op deze Website.

Artikel 4 Referenties
• Het is een Opdrachtgever toegestaan om een referentie te plaatsen op Bentura.nl over de werkzaamheden die Bentura voor Opdrachtgever heeft uitgevoerd. In deze referentie zijn het plaatsen van persoonsgegevens als adresgegevens en telefoonnummer niet toegestaan.
• De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de informatie die in de referentie wordt verwerkt en vrijwaart Bentura.nl voor enige aansprakelijkheid jegens derden daarvan.
• Het staat Bentura.nl vrij om een referentie te verwijderen, maar dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. Het mag geen lasterlijk, racistisch of vulgair taalgebruik bevatten;
2. Het mag geen persoonlijke gegevens van opdrachtgever bevatten;
3. Het mag enkel worden geplaatst door de opdrachtgever die de werkzaamheden heeft laten uitvoeren door Bentura .

Artikel 5 Privacy
• Persoonsgegevens van Gebruikers worden door Bentura.nl zorgvuldig verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
• Bentura kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid door Bentura of voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een aan Bentura toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die bestaat tussen Gebruiker en Bentura , indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening zou zijn vermeden (behoudens overmacht). Indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.
• De maximale aansprakelijkheid van Opdrachtplaats.nl is beperkt tot een vervangende schadevergoeding, ofwel vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
• Bentura kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of uitval van werkzaamheden door ziekte en/of vertraging die door derden worden veroorzaakt.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
• Het is niet toegestaan om de Website of de inhoud hiervan, zonder schriftelijke toestemming van Bentura, te verwerken/ kopiëren en/of te verspreiden.
• Indien de Gebruiker inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van een ander door middel van de gegevens en/of informatie die de Gebruiker op de Website plaatst komt geheel voor de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Bentura.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 10 Eenzijdig wijzigingsbeding
• Bentura behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 11 Geschillen
• Op onze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
• De Gebruiker aanvaart dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze Website zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement te Zwolle.