Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienst: de dienstverlening die door Bentura wordt aangeboden door middel van de Website, waarbij opdrachtgevers met Bentura in contact komt om werkzaamheden te laten verrichten.
 2. Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de Website.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft om werkzaamheden te laten verrichten door Bentura door gebruik te hebben gemaakt van de Website.
 4. Website: Bentura.nl

Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

Bentura
Morra 2
8032 ZN Zwolle
KVK: 56512619
Mail: info@bentura.nl

Artikel 2 – Werkingsfeer 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen Bentura en Opdrachtgever, tenzij daarvan door Bentura uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijvende overige bepalingen van deze algemene voorwaardenvolledig van  toepassing. Een eventueel nietige of vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk geconverteerd naar een geldige bepaling.

 Artikel 3 – Aanbiedingen 

 1. De door Bentura gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De  termijn voor aanvaarding door Opdrachtgever bedraagt 14 dagen na de datum van de offerte.
 2. De door Bentura gehanteerde tarieven en prijzen zijn Inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege,  alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend, vervoer , verpakking en  administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de leveren materialen. Het aanbod vermeldt tevens  het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vermoedelijke  datum van oplevering, tenzij schriftelijk een vast tijdstip van oplevering wordt overeen gekomen.
 4. Een samengestelde offerte verplicht Bentura niet tot het verrichten van een gedeelte van de in de offerte genoemde  werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Het aanbod vermeld de wijze van prijsvorming: aanneming, richtprijs of regie. Aanneming: bij aanneming komen partijen een  vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht, behoudens meerwerk. Richtprijs: Bentura doet  een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk. Regie: Bentura doet een zo nauwkeurig mogelijke  opgave van het uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen.
 6. Telefonisch opgevraagde prijzen gelden als richtprijzen.

Artikel 4 – Overeenkomst.  

Een overeenkomst komt tot stand door online ondertekening van de door Bentura toegezonden digitale offerte of een opdracht bevestiging per post, telefonisch of per e-mail.

Artikel 5 – Verplichtingen Bentura.  

 1. Bentura zal het werk deugdelijk en conform de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
 2. De werkzaamheden worden door Bentura verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bentura neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht  zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. Bentura is niet gehouden om materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld te  gebruiken.
 5. Bentura draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door deskundige personen.
 6. Bentura vraagt na acceptatie van de offerte 10% van het totaal bedrag om de gewenste periode in te plannen.

Artikel 6 – Prijsstijgingen.

 1. Bentura is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven  en/of de lonen en/of inkoopprijzen voor Bentura aanmerkelijk zijn gestegen. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien prijsstijging plaats vindt binnen drie maanden na het aangaan van de  overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging  meer dan 10% bedraagt.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever.  

 1. De Opdrachtgever stelt Bentura in de gelegenheid het overeengekomen werk te verrichten.
 2. De Opdrachtgever zorgt er voor dat Bentura tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde gegevens, zoals  tekeningen.
 3. De Opdrachtgever draagt zorg voor aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water.  De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk  van Bentura behoren zodanig geschieden dat Bentura daarvan geen hinder of vertraging van ondervind. Indien  niettemin hinder of vertraging ontstaat of valt te verwachten, dan dient de Opdrachtgever Bentura daarvan tijdig in kennis  te stellen.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Bentura te vergoeden indien deze omstandigheden aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
 6. Wij werken tot een maximale hoogte van 4 meter, daar boven moet de klant zorgen voor optimale klim materialen. Deze onkosten zijn altijd voor de klant zelf.
 7. In de woning is stromend water, toilet en electra aanwezig.
 8. De woning is bereikbaar en leeg gedurende 8 werkdagen, de afwerking zal dus in 1 gang worden geklaard tenzij anders overeen gekomen.
 9. Gratis voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Parkeerkosten worden 1 op 1 doorberekend.
 10. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussen de 28 en 15 dagen voor de startdatum van de Opdracht opzegt, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd van 10% van de offerteprijs. Deze redelijke vergoeding bestaat uit kosten die zijn gemaakt door Opdrachtnemer.
 11. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst binnen 14 dagen voor de startdatum van de Opdracht opzegt, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd van 20% van de offerteprijs. Deze redelijke vergoeding bestaat uit kosten die zijn gemaakt door Opdrachtnemer.
 12. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade en/of gebreken veroorzaakt door:
 13. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 14. Onjuistheden in de door Opdrachtgever ter beschikking
 15. Gestelde tekeningen of modellen;
 16. Onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde
 17. Constructies en werkwijzen
 18. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 19. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8 – Meer- en minderwerk 

 1. Meer- of minderwerk als gevolg van onjuistheden in de door Opdrachtgever toegezonden (bouw)tekeningen komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. Als Bentura de ondergrond niet goed vindt kunnen wij in overleg met de klant een meerwerk in rekening  brengen om de wanden te herstellen zodat het behang aangebracht kan worden.

Artikel 9 – Overmacht  

 1. Indien Bentura haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge  van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar,  burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, (bedrijf) bezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade,  overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge  arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen in het computernetwerk, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of door Bentura bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een onderneming en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Bentura, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat  Bentura alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Bentura in verzuim raakt ten  aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Indien de overmacht situatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

Artikel 10 – Oplevering  

 1. Het werk is opgeleverd wanneer Bentura aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien en zodra:
  5 werkdagen zijn verstreken nadat de Opdrachtgever van nl schriftelijk de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is, of 8 dagen zijn verstreken nadat de verzenddatum van de eindafrekening als bedoeld in
 3. De Opdrachtgever nalaat het werk binnen die termijn te aanvaarden;
 4. Wanneer de Opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 11 – Zekerheid.  

 1. Bentura kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Opdrachtgever.
 2. Bentura kan ook na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen  dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Opdrachtgever in dit geval weigert of  niet in staat is zekerheid te stellen, is Bentura gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, tenzij dit in de gegeven  omstandigheden niet gerechtvaardigd zou zijn.
 3. Alle door Bentura geleverde materialen zijn en blijven eigendom van Bentura totdat de Opdrachtgever alle  verplichtingen uit hoofde van alle met Bentura gesloten overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen.
 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Bentura daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 6. Voor het geval dat Bentura de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bentura of door deze aan te wijzen derden om al die  plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bentura zich bevinden en die eigendommen terug te nemen.

Artikel 12 – Betaling.  

 1. Betaling dient te geschieden binnen 4 dagen na factuurdatum, op een door Bentura aan te geven wijze in de valuta  waarin is gefactureerd.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de factuur. De laatste termijnfactuur geldt als  eindafrekening. In geval geen termijnbetalingen zijn overeengekomen geldt, behoudens voorschotfacturen, de eerste factuur als eindafrekening.
 3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Bentura zend na het verstrijken van een betalingstermijn als bedoeld in dit artikel 12 lid 1 en 2 één schriftelijke aanmaning, waarin hij de Opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 7 dagen  na ontvangst van deze aanmaning te betalen.
 5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 en 2 tot de dag  van ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Bentura is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling  tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Bentura hiertoe overgaat, zijn de daaraan  verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten  worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Indien de Opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in lid 2 in gebreke blijft, is Bentura gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te  schorten Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Bentura op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 13 – Eigendomsrechten.  

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde  materialen, tekeningen, modellen en/of ontwerpen, berusten uitsluitend bij Bentura of diens toeleveranciers.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van  intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 14 – Garantie.  

 1. In geval tot de overeenkomst behoort het aanbrengen van renovlies behang / glasvlies behang garandeert Bentura dat  het behang op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht,  alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.
 2. Eventuele garanties vervallen 6 maanden na de datum van oplevering als bedoeld in artikel 10.
 3. Bentura garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode van 6 maanden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij Bentura aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk of het gebrek is ontstaan door oorzaken die niet voor rekening en risico van Bentura komen.
 4. Niet als gebreken zijn aan te merken:
 5. Gebreken in het werk ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf.
 6. Normale slijtage aan het geleverde werk.
 7. Gebreken als gevolg van oneffenheden of bolling in de wand/ondergrond.
 8. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht.
 9. Andere van buitenaf komende oorzaak of invloed.
 10. Afwijkingen van geringe betekenis.
 11. (scheur)vorming op dilatatie en/of plaatnaden bij houtskeletbouw elementen.
 12. Wij geven geen garantie op HSB wanden, houtskeletbouw en andere gevelbeplatingen.
 13. Renovlies/Glasvlies is ondergrond volgend, deze soorten behang maken de wanden niet vlak.
 14. Leidingen of overgangen die zichtbaar zijn nadat wij het werk hebben afgerond worden door ons niet kosteloos hersteld.
 15. Afwijkingen als gevolg van de door de leverancier gebruikte materialen die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen betrekking hebbende productspecificaties worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt en vallen niet binnen de garantie als genoemd in dit artikel.
 16. Bentura en de Opdrachtgever kunnen schriftelijk overeenkomen dat de garantievoorwaarden zoals in deze leveringsvoorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn op een werk, dat is aangenomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze garantievoorwaarden hiervoor niet gelden.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid van Bentura is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Bentura, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Bentura beperkt tot het bedrag wat aan de Opdrachtgever is gefactureerd en in ieder geval nimmer hoger dan € 2.500,=.
 2. Bentura is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding als gevolg van gebreken in de prestatie.
 3. Bentura is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, dan wel aanvullende schade, daaronder begrepen  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Bentura kwijt zich van zijn taak zoals van een onderneming zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Bentura bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.

Artikel 16 – recht- en forumkeuze.

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen  aan Nederlands Recht. De bevoegde rechter in Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen uit hoofde van de  overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17 Eenzijdig wijzigingsbeding

 1. Bentura behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 18 Geschillen

 1. Op onze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Gebruiker aanvaart dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze Website zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement te Zwolle.
error: Content is beveiligd

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt bentura.nl  gebruik van cookies. In onze Privacyverklaring staat hoe wij cookies inzetten. Wij adviseren u de cookies te accepteren voor een optimaal gebruik van de website. Let op: Als u doorklikt op de website geeft u toestemming om cookies te plaatsen.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welk soort cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

NoodzakelijkNoodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

StatistiekenStatistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

VoorkeurscookiesVoorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

MarketingMarketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

OverigeNiet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.